Tüzük

İSVEÇ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Bölüm 1

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı” İSVEÇ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ” dir. Merkezi Stockholm dadır. Bu tüzükte sadece “DERNEK” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – DERNEĞİN AMBLEMİ

Fenerbahçe Spor Kulübünün; kendi ismini taşıyan Dernekleri için onayladığı amblem şekli kullanılacaktır.

MADDE 3 – DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Derneğin amacı, Fenerbahçe Spor Kulübü’ ne gönül veren taraftarları ve sporseverleri bir çatı altında toplamak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, Kulübe üye olmalarını sağlamak, Kulübe mümkün olan her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak ve bu amaçlara uygun olarak çalışmaktır.

Dernek amacını geliştirmek için;

1. Taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir sahibi   olduğu veya kiraladığı taşınmazları işletebilir ve spor tesisi yaptırabilir.

2.Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili yayın organı çıkarabilir, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar, yemekli geceler, kokteyller ve diğer gösteriler düzenleyebilir.

3.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temini amacıyla Fenerbahçe ismini taşıyacak şekilde vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

4.Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirleyebilir.

5.Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır, toplar; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

6. Amaç hizmet ve konularını gerçekleştirmek için lokal, sosyal tesis ve spor tesisleri açabilir. Mevzuatın spor, kültür ve eğitim derneklerine izin verdiği diğer gerekli çalışmaları yapabilir.

MADDE 4 – DERNEĞİN KURUCULARI

İSVEÇ FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ 2003 yılında madde 59 da isimleri belirtilmiş müteşebbis kurucu üyeler tarafından kurulmuştur.

MADDE 5 – SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Dernek spor, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bir kuruluştur. Siyasetle uğraşmaz. Ancak amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm sivil toplum örgütleri özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliği yapabilir, sosyal faaliyet düzenleyebilir.Fenerbahçe Spor Kulübünün şerefli geçmişine ve onuruna gölge düşürecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

MADDE 6 – ÜYELİK ŞARTLARI

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Fenerbahçelilik ruh ve sevgisine sahip herkes dernek üyesi olabilir. Ancak;

1. Fena şöhret sahibi olanlar,

2. Yüz kızartıcı suçlardan biri ile mahkum olanlar,

3. Nev’i, niteliği ve kapsamı itibariyle derneğin faaliyet alanı içinde bulunan başka bir spor kulübünün ve derneğinin üyeleri,

4. Diğer kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler, derneğe üye olamazlar.

MADDE 7 – ÜYELİK İÇİN MÜRACAAT

Derneğe üye olmak isteyen, müracaat formunu doldurarak bizzat derneğe başvurur. Tamamlanan üye talep dosyası Sekreterliğe teslim edilir.

MADDE 8 – ÜYELİK TALEBİNİN İNCELENMESİ

Üyelik talep dosyası tamamlanınca, üyelik talebi Genel Sekreterlikçe 15 gün süre ile askıya çıkarılır. Her üye, talepte bulunan kimsenin üyelik talebine karşı bir dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazın kimin tarafından yapıldığı ve mahiyeti gizli tutulur. Askı süresi tamamlanınca dosya, idari ve mali işlerden sorumlu As Başkan, Sekreter ve/veya Sekreter Yardımcısı tarafından incelenir ve üyeliğe kabule uygun olduğu veya olmadığı şeklindeki görüşünü Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu müracaat eden kimsenin üyeliğe kabulü veya talebin reddi hakkındaki kararını en geç 30 gün içinde verir. Sonucu yazılı olarak müracaat sahibine duyurur.

MADDE 9 – ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

Üyelik talebi kabul edilen kimseye, Derneğe giriş aidatını ve o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi gerektiği bildirilir. Bu süre içinde gereken ödeme yapılmaz ise, üyelik talebinin kabulü kendiliğinden kalkar. Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin dosyası Sekreterliğe gönderilir ve üye kayıt defterine işlenir. Üye kayıt defterine işlenen kişi üyeliğekabul tarihinden itibaren Dernek üyesi sıfatını kazanır. Ayrıca, Derneğe yardım ve hizmet edenlerden uygun görülenlere Yönetim Kurulunun oy birliği ile karar alması halinde giriş aidatı alınmaksızın derneğe üyelikleri sağlanır.

MADDE 10 – GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT

Genel kurul, her yıl yapılacak olan olağan toplantısında Derneğe giriş aidatını ve yıllık aidatı belirler. Giriş Aidatı: Bir defaya mahsus olmak üzere Derneğe ilk girişte her üyeden Dernek rozeti karşılığı 0 SEK alınacaktır. Yıllık Aidat: 600 SEK dir. Her üye en geç Genel Kurul’ dan bir ay öncesine kadar aidatının tamamını yatırmak zorundadır.

MADDE 11 – ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat kullanır. Her üye;

a. Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekle,

b. Derneğin sportif, sosyal ve eğitsel bütün faaliyet alanlarında, amacının gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

c. Yükümlülük ve görev ifasında, hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle,

d. Tüzük ve yönetmenlik hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür

MADDE 12 – ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

Dernek üyeliği, dernekten ayrılma ve çıkarılma halinde sona erer.

A. Üyelikten çıkma: Her üye Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmek ne varsa borcunu ödedikten sonra üyelikten çıkabilir.

B. Üyelikten çıkarılma:

 a. Tüzüğün 6.maddesine göre üyelik hakkını kaybedenler,

 b. Tüzüğün hükümlerine göre Dernekten ihracı gerektiren bir fiili işleyenler,

 c. Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokanlar,

 d. Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve mazeretsiz olarak yazılı ihtarla verilen süre içerisinde ödemeyenler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Haysiyet Divanının kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılan üyenin, kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan ihracın kaldırılmasını talep etmek hakkı vardır. Bu talep, yapılacak ilk Genel Kurula sunulur. Genel Kurulda, haysiyet divanı tarafından verilen ihraç kararının kaldırılması halinde, dosya yeniden görüşülmek üzere haysiyet divanına sevk edilir. Dosyanın Genel Kurula ikinci defa gelmesi halinde alınacak karar kesindir. Dernekten çıkarılan kimsenin üye kaydı silinir ve hiçbir şekilde tekrar üye olamaz. Dernekten çıkarılan üyeye aidatları iade olunmaz.

BÖLÜM 2

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 13-  İSVEÇ ENERBAHÇELİLER DERNEĞİNİN ORGANLARI

A. Genel Kurul

B. Yönetim Kurulu

C. Denetim Kurulu

D. Haysiyet Divanı

E. Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler Kurulu, Olmak üzere beşKuruldan ibarettir.

MADDE-14 GENEL KURUL

Genel Kurul, dernek üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul toplantılarına,

 a. Ne sebeple olursa olsun Derneğe borcu olan,

 b. Yönetim Kurulunun müsaadesiyle başka bir kulüp veya Dernekte görev almış hizmet kabul etmiş olan üyeler katılamazlar.

 MADDE 15 – GÖREV VE YETKİLERİ

 Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır. Aşağıda yazılan hususları müzakere eder ve karara bağlar.

 a. Dernek organlarının seçilmesi,

 b. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi,

 c. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

 d. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

  f. Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer Kurullara yetki verilmesi,

 g. Kurul ve Komitelerin çalışma ve faaliyetlerinin denetlenmesi,

 h. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

  ı. Derneğin fesh edilmesi

  i. Mevzuat ve dernek tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE-16 GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul,

 a. Her yıl Eylül ayında olağan toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında Derneğin mali, idari ve sportif faaliyetleriyle ile ilgili konuların müzakeresi her yıl, Dernek organlarının seçimi iki yılda bir yapılır.

 b. Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği Genel Sekreterlik tarafından incelenir. Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 17 – ÇAĞRI USULÜ

Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri belirtilerek üyelerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı ile birlikte üyelere Genel Kurula giriş kartı gönderilir. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, mahallinin en büyük mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Toplantı herhangi bir sebepten dolayı geri bırakılır ise, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya Tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve mahallinin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, Genel Sekreterlik tarafından tespit edilerek YönetimKuruluna bildirilir.

MADDE 18 – TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu Şehirde yapılır.

MADDE 19 – TOPLANTI YETER SAYISI

Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır . İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 20 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, üye kartlarını göstererek ve Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Başkan ve bir Katip üye seçilir.. Toplantı Yönetimi, Genel Kurul Başkanına aittir. Katip üye toplantı tutanağını düzenler. Başkan ile birlikte imzalarlar. Başkanlık Divanınca Genel Kurul görüşmeleri imkanlar nispetinde yazılı, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra, Genel Kurulca aksine karar verilmemiş ise kurulların raporu okunur. Kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Üyeler anlaşarak konuşma sürelerini değiştirebilirler. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından konuşma süresinin kısıtlanması veya müzakerenin yeterliliği yazılı olarak talep edilebilir. Konuşma süresi beş dakikadan az olamaz. Kurul ve Komisyon sözcülerinin konuşmaları kısıtlanamaz. Müzakerenin yeterliliği teklifi, gündem maddesi üzerinde üç üye konuşmadan yapılamaz.Tekliften önce söz almış üyelerin konuşma hakları saklıdır. Yeterlilik teklifi bir lehte, bir aleyhte konuşmalardan sonra oya sunulur. Toplantı sonucunda bütün tutanak ve belgeler kaydedilmişse kasetler, Yönetim Kuruluna teslim edilir.

MADDE 21 – GÜNDEM

Genel Kurul toplantılarında yalnız, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 22 – KARAR YETER SAYISI

Tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, Genel Kurulda oylamaya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasıyla karar verilir.

MADDE 23 – OY KULLANMA

Genel Kurul toplantılarında, başkanlık divanı, kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi ise toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından talebi halinde, gizli oyla yapılır. Aksine karar verilmedikçe kararlar açık oyla alınır.

MADDE 24 – OY VERME

Gündeminde seçim maddesi bulunan genel kurulda oy verme işlemi için bir süre konulur. Konulan süre içerisinde sandık başına gelmiş olanlar tespit edilerek oylarını kullanırlar. Oy kullanacak üyeler, resmi hüviyetini ve Genel Kurula giriş kartını sandık kuruluna verir, Dernek mührü ile mühürlenmiş Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış zarfı alarak kapalı hücrelerde oy pusulasını zarfa koyarak kapatır, sandık kurulu önünde sandığa atar, Giriş Kartları da sandığa atılır. Oy kullanan üye adının yazılı olduğu listeyi imzalayarak hüviyetini geri alır. Matbu ya da elle yazılmış oy pusulaları kullanılabilir. Üstü çizilmiş isimler geçersizdir. Matbu oy pusulalarında çizilen isimler üzerine süresinde aday olmuş başkaisimler yazılabilir. Yeter sayıda oy zarfı Genel Sekreter tarafından imza karşılığı  kurulu başkanına teslim edilir. Oy zarfları oy adetinden fazla kullanılmış ise bu durum sebebi belirtilerek bir tutanakla tespit edilir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 25 – OYLARIN TASNİF VE SAYIMI

Oy verme sona erdikten sonra Sandık Kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar sıra ile açılarak sayım yapılır. Zarf adeti, giriş kartı adetinden veya oy kullanan üye adetinden fazla çıktığı taktirde fazla sayıda çıkan sayıda zarf açılmadan iptal edilir. Seçime giren aday sayısının birden fazla olup eşit sayıda oy almaları halinde ise aynı genel kurulda seçim yeniden yapılır. Sayım sonucu, Sandık Kurulu tarafından tutanağa geçirilir ve oy pusulaları ayrı ayrı zarflar içinde bir torbaya konularak mühürlenir, Divan Başkanına teslim edilir. Seçim sonuçları, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından derhal açıklanır ve bir yazıyla yeni seçilen Yönetim Kuruluna ve diğer seçilenlere bildirilir. Sayım ve seçim sonucuna itiraz halinde bütün sandık kurulunun iştiraki ile yeniden sayım yapılır. Bu sonuç kesindir. Seçim sonuçlarına, seçimi takip eden günün mesai saati bitimine kadar itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Genel Kurul Başkanlık Divanına yapılır. Oy verme yerinin, oy kullanmanın ve sayımın düzeni ve seçimle ilgili işlemler, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür.

MADDE 26 – SANDIK KURULLARI

Genel Kurul Başkanlığını aynı zamanda Sandık Kurulu Başkanlığını da yapar. Sandık Kurulu üyeleri ise asgari iki kişi olmak üzere seçimlerden önce Genel Kurul tarafından seçilir.

MADDE 27 – SEÇİMLERİN BİLDİRİMİ

Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine ve Fenerbahçe Spor Kulübü´neyazı ile bildirir.

MADDE 28 – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık yada gizli oyla seçilen asgari 5 azami 9 asil, asgari 2 azami 4 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili, iki as başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter yardımcısı, bir Muhasip üye ile gerekli görünen faaliyetleri yürütecek diğerüyeleri ve Yönetim Kurulu dışında olan Komiteleri ve üyelerini belirler, Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olduğunda yerine yedek üyelerden birinci sırada bulunan yazılı olarak davet edilir. Davete tebligat tarihinden itibaren bir hafta süre içerisinde cevap vermeyen yedek üyenin yerine bir sonraki yedek üye davet edilir. İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula katılıp hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden yeniden göreve seçilemezler. Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütçeyi aşan harcamaları için Derneğin hiçbir gelirini temlik edemezler.

MADDE 29 – YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Dernek üyeleriarasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

MADDE 30 – YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yönetim Kurulu en az 45 günde bir kez toplanır. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye gündeme madde ilave ettirebilir. Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek Karar Defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak üyeler tarafından imzalanır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulundanistifa etmiş sayılır.

MADDE 31 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Yetkili İhtisas Kurullarının görüşünü alarak Derneğin çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

2. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

3. Genel Kurul kararlarını yürütmek,

4. Sosyal, sportif ve eğitsel tesislerin kurulmasına karar vermek ve tesis faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteler kurmak, tesislerin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,

5. Dernek hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari ve teknik personel kadrosunu tespit etmek ve yürütme birimi görevlilerini tayin etmek,

6. Haysiyet Divanı kararlarını uygulamak,

7. Disiplin cezalarının kaldırılması taleplerini Genel Kurula sunmak,

8. Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, Dernek içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,

9. Mevzuat ve Dernek Tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile diğer evrakların muhafazası için ayrı bir arşivbürosu tesis etmek,

10. Yönetmelilikleri yapmak,

11. Genel Kurul gündemini hazırlamak,

12. Her yıl Derneğin ve Kulübün kuruluşunu kutlama törenleri düzenlemek,

13. Mevzuatın ve Dernek Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

14. Üyelik başvurularını değerlendirerek üye kabulüne veya üyelikten çıkarmaya karar vermek.

MADDE 32 – BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Başkan, derneğin manevi şahsiyetini temsil eder, Devlet teşkilatı, kurumlar ve kuruluşlar, diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneği temsil ve ilzam eder. Mevzuatların ve Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. Başkanın olmadığı hallerde bu görev ve yetkiler, Başkan Vekili tarafından kullanılır.

MADDE 33 – GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

Genel Sekreter Yönetim Kurulu kararlarını yürütür. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder. Genel Sekreterin olmadığı hallerde bu görevi Genel Sekreter Yardımcısı yürütür.

MADDE 34 – MUHASİP ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Muhasip üye, Bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, Derneğin mali işlerini yürütür. Yönetim Kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz. Mali işlerde özellikle sarf evraklarında ve tediye fişlerinde Başkan, İdari ve Mali işlerden Sorumlu As Başkan ile birlikte imzası bulunur. Muhasip üyenin imzası olmadan hiçbir suretle ödeme yapılmaz. Muhasebe personeli görev yönünden doğrudan doğruya Muhasip üyeye bağlıdır ve ona karşı sorumludur.

MADDE 35 – AS BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan, Genel Sekreter ile birlikte personel kadrosunu düzenler ve denetler. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular ve Yönetim Kurulunca uygulanan mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder. Sosyal ilişkilerden Sorumlu As Başkan, Derneğin sosyal tesis ve faaliyetlerini yönetmelik hükümlerine göre ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yönetecek ve yürütecek olan Sosyal Komitenin Başkanı’dır. Komitenin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar, faaliyet ve çalışmalarını düzenler. Ayrıca Kulüp ile olan ilişkileri yürütmekle görevlidir. Görev ve yetkilerinin sınırı ve kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.

MADDE 36 – SOSYAL İLİŞKİLERDEN SORUMLU ÜYE

Sosyal ilişkilerden Sorumlu As Başkan ile koordineli çalışır. Görev ve yetkilerinin sınırı ve kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.

MADDE 37 – DEVİR TESLİM İŞLEMİ

Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kuruluna Derneğin mal varlığını ve yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu ve bundan görevli personelin sorumlu olduğu envanter defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder. Devir teslim işlemi, Yönetim Kurulu seçimini takip eden yedi gün içinde yapılır. İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır. Devir -teslim işleminin günü, saati ve yeri tespit edilerek yeni Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilin sorumludur.

MADDE 38 – DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilen üç asil ve bir yedek üyeden teşekkül eder.

MADDE 39 – DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını ve hesaplarla ile ilgili belge, kayıt ve defterleri devamlı olarak denetler, kasayı sayar, harcamaların tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını üç ayda bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kuruluna ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Denetleme Kurulu denetleme sonucuna göre gerekiyor ise, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Denetlemede suiistimalin veya Derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.

MADDE 40 – HAYSİYET DİVANI

Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen üç asil, bir yedek üyeden teşekkül eder.

MADDE 41 – HAYSİYET DİVANININ ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Haysiyet Divanı üç üye ile toplanır, çoğunlukla karar verir. Toplantı yeter sayısı asil üyelerle sağlanamazsa, yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler her toplantıda hazır bulunur. Yönetim Kurulunun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet üzerine soruşturmaya başlar. Müracaatın doğrudan doğruya Haysiyet Divanına yapılması halinde şikayet Yönetim Kuruluna yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulu dilerse görüşünü on gün içinde Haysiyet Divanına bildirir. İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler, delilleri toplar, tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir. Haysiyet Divanı tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan, istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Haysiyet Divanınca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır. Meşru mazeretleri sebebiyle Haysiyet Divanına gelemeyenlerin ifadeleri Divanca görevlendirilecek bir Haysiyet Divanı üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarakgönderilmesi istenir. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunmagöndermeyen kimse hakkında savunma alınmadan’ da karar verilebilir. Savunma alındıktan veya yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra on beş gün içinde karar verilir. Yönetim Kurulunca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir, bir nüshası Derneğin ilan tahtasında on beş gün süreyle ilan edilir, bir nüshası da ilgilinin sicil dosyasına konulur. Tüzüğün 12. maddesinin b ve c bentlerine göre üyelikten çıkarılacaklarla ilgili gerekliinceleme ve soruşturmayı yaparak durumu bir raporla yönetim kuruluna sunar.Yönetim Kurulu kararını buna göre verir.

MADDE 42 – SOSYAL FAALİYETLER KURULU

Sosyal Faaliyetler Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur.

MADDE 43 – SOSYAL FAALİYETLER KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

Sosyal işlerden sorumlu Asbaşkan ve Sosyal işlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte çalışır. Yönetim Kurulunca yapılmasına karar verilen sosyal faaliyetleri organize eder. Ayrıca tüzük ve kanunlara aykırı olmayan kendi planladıkları sosyal faaliyetlerin tüm çalışma programlarını hazırlar, Yönetim Kuruluna sunar, yapılmasını sağlar.

MADDE 44 – ŞEREF ÜYESİ

Fenerbahçe sevgisi ile temayüz etmiş ve Mevcudiyetleri ile Derneğe maddi ve manevi yönden güç kazandırabilecek kişilerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile belirlenir.

BÖLÜM-3

SOSYAL TESİSLER
MADDE 45 – AMAÇ

Sosyal Tesisler üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacına uygun olarak düzenlenir. Sosyal Tesislerin Yönetmeliklere göre idaresi ve işletilmesi faaliyetlerinin yürütülmesinden, Yönetim Kurulu sorumludur. İdare ve işlemin şekli ve şartları yönetmelikle tespit edilir.

MADDE 46 – YENİ VE İLAVE TESİSLER

Sosyal Tesislere yapılacak ilaveler ve yeni yapılacak diğer tesisler için Yönetim Kurulu gerekli tatbikat projeleri ve mali projeleri ile birlikte Genel Kuruldan onay almadan kararlarını uygulamaya koyamaz.

MADDE 47 – TESİS VE FAALİYETLERDEN YARARLANMA

Derneğin tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır. Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikte gösterilir. İştirak paylarının miktarı ve tahsil şekli her yıl Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

BÖLÜM-4

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 48 – BÜTÇE

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurulda aynen veya değişerek kabul edilen bütçe bir yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak idari ve mali işlerden sorumlu Asbaşkan ile Muhasip üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulunun tamamı oy birliği ile karar almalıdır. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Yıllık bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu ancak bütçenin %10’u kadar borçlanabilir. “Bütçe dışı harcama yapılmaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamaların %10’unu aşan kısmından müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar. Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 49 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları,

1. Giriş aidatı ve yıllık aidat,

2. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, gösteri, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanangelirler,

3. Dernek işletmelerinden elde edilen gelirler,

4. Reklam gelirleri,

5. Bağış ve yardımlar.

MADDE 50 – DEFTER VE KAYITLAR

Dernek; Muhasebe, Hesap kayıtları ile ilgili defter, kararlar ve enventer defterleri tutar.

MADDE 51 – KULLANILMAYAN EŞYANIN SATILMASI

Kullanılmaz hale gelmiş veya satılmasında Derneğin menfaati olan taşınır mallar Yönetim Kurulu kararı ile satılır.

MADDE 52 – ANLAŞMALAR

İş bu tüzük ten doğan veya yetkili organca verilen yetkiye dayanılarak yapılan bütün sözleşme ve anlaşmaların, taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade etmesi için imza tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmesi zorunludur. Bu husus işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.

MADDE 53 – TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzükte değişiklik yapılması Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenebilir. Tüzükte yapılması istenen değişiklik üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün katılmasıyla değişikliklergörüşülebilir.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı, toplantıya katılma hakkına sahip olanların 1/10 ile toplanır. Değişiklikler Genel Kurula katılmış olan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir. Tüzükte yapılan değişiklik mahallin en büyük mülki idare amirliğine ve Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bildirilir.

MADDE 54 – DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine karar verilebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 2/3’ünün Genel Kurula katılmış olması şarttır. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3çoğunluluğu ile alınır.

MADDE 55 – DERNEK MALLARININ TASFİYE ŞEKLİ

Derneğin feshi veya dağılması halinde mal varlığı ve varsa banka hesaplarındaki paraları Fenerbahçe Spor Kulübü’ne geçer. Dernek mallarının tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurula seçilecek bir kurul tarafından kanun hükümlerine göre yapılır.

MADDE 56 – TEBLİGAT USULÜ

Her türlü tebligat üyenin adresine taahhütlü olarak yapılır. Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği, Derneğe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın tebliğ edilmeyerek iadesi halinde, tebliğ konusu evrakın on beş gün içinde veya tebligatın mahiyetine göre ayrıca tayin edilecek süre içinde Dernek idaresinden alınması, Dernek merkezinde asılmak suretiyle ilan olunur. İşbu ilan tebliğ hükmündedir. İlanda, tebligatın yapılamadığı ve bu ilanın tebliğ hükmündeolduğu belirtilir. Kesin netice doğuracak bir durum bildiren veya bir süreyi ihtiva eden tebligatlar iadeli – taahhütlü olarak yapılır.

MADDE 57 – DERNEĞİN ŞUBESİ

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 58 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda İsveç Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 59 – DERNEK KURUCULARININ ADI, SOYADI.

1. Attila Atik 2. Yavuz Onur 3. Fazıl Tütüncü 4. Osman Ünlü 5. Sezgi Ünal 6. Ramazan Kavaklı 7. Hürriyet Demirörs  8. Yunus Kaya 9. Ismet Yıldız 10. Ilhan Bilge 11.Mustafa Başdağ 12. Mustafa Tümtürk 13. Ismail Alptürk 14. Tuncay Delibaş 15. Burçin Tezel 16. Erol Soğuk 17. Emin Dinler 18. Bülent Gürkan 19. Murat Yeşil 20. Cebrail Mermer 21. Murad Teker  22. Cevat Yerlikaya 23. Sedat Sinirtaş 24. Tarkan Oktav 25. Osman Demirörs 26. Korkut Duman 27. Gaffur Acaralp 28. Gürsel Kazak 29. Uğur Akalınlı 30. Mehmet Candemir 31. Zahit Ergin 32. Naciye Aktaş 33. Berrin Aydoğan

MADDE 60 – YAZIŞMA ADRESİ

Derneğin Yazışma adresi dernek merkezi olan Upplandsgatan 10, 111 23 Stockholm adresidir.

MADDE 62 –TEBLİGATI ALMAYA YETKİLİLER

Derneğe yapılmak istenen tebligatlar dernek adresinde mukim Dernek Başkanına ve Yönetim Kuruluna Madde 60 adresine yapılacaktır.

MADDE 63 – YÜRÜRLÜK

İş bu tüzük, Dernek Genel Kurulunun olağan üstü Tüzük tadilat kongresinde kabul edilmesinden sonra yürürlüğe girer ve ilgili makamlara iletilir.